کاغذ دیواری سرمه ای

کاغذ دیواری سرمه ای یکی از انواع رنگهای زیبای کاغذ دیواری بوده که دارای شخصیت خاصی می باشد. استفاده از این کاغذ دیواری معمولاً به محیط یک وقار و شخصیت خاص می دهد. کاغذ دیواری سرمه ای هم با رنگ طلایی، هم با رنگ سفید ترکیب های زیبایی ایجاد می کند.

کاغذ دیواری سرمه ای طلایی

کاغذ دیواری سرمه ای طلایی