کاغذ دیواری چینی

کاغذ دیواری چینی به نسبت از لحاظ قیمت جز قیمت ها متوسط رو به پایین در رده کاغذ دیواری ها قرار دارد .

قیمت کاغذ دیواری چینی به طور متوسط از ۵۵هزار تومان تا ۱۸۰هزار تومان می باشد .