کاغذ دیواری کله غازی :

این رنگ ترکیب شده به یک میزان از رنگ های آبی و سبز است . استفاده از این رنگ در فضای منزل می تواند سنگینی و متنانت خاصی را به فرد القا کند . اگر تصمیم به استفاده از کاغذ دیواری با این تم رنگ دارید بهترین مکملی که می توالنیاد برای این رنگ در نظر بگیرید رنگ خردلی است که زیبای این رنگ را بی نهایت زیاد می کند.