کاغذ دیواری رنگ کله غازی 

این رنگ ترکیب شده به یک میزان از رنگ های آبی و سبز است . استفاده از این رنگ در فضای منزل به عنوان کاغذ دیواری می تواند سنگینی و متانت خاصی را به فرد القا کند . اگر تصمیم به استفاده از کاغذ دیواری کله غازی دارید بهترین مکملی که می توانید برای این رنگ در نظر بگیرید رنگ خردلی است که زیبای این رنگ را بی نهایت زیاد می کند.