كاغذ ديواري ايراني

كاغذ ديواري ايراني يكي ديگر از برندهاى موجود در بازار است كه از نظر كيفيت به نسبت قيمت جايگاه خوبى را در بين كالاهاي ارزان قيمت و در بين رقباي چينى بدست آورده است.

كاغذ ديواري ايراني ارزان قيمت

كاغذ ديواري هاي ايرانى به نسبت قيمت پايينشان از كيفيت نسبتاً مناسبى برخوردار هستند ولى به دليل عدم حمايت از كالاي داخلي و سرمايه گذاري ضعيف در اين بخش تنوع كمى از نظر طرح دارند.
قيمت اين كاغذ ديواري در حال حاضر (سال ٩٦) از حدود هر را ٢٠٠٠٠ تا ٤٠٠٠٠ تومان متغير هستند. به دليل قيمت پايين كاغذ ديواري ايرانى گاهى به نقاشى ترجيح داده مى شوند.
يكى از ويژگيهاي اين كاغذ ديواريهاي ايرانى قابليت استفاده آنها در سقف مى باشد.