کاغذ دیواری آلبالویی رنگ :

کاغذ دیواری آلبالویی را نباید با کاغذ دیواری قرمز اشتباه گرفت. با این حال نمیتوان ویژگی های مشترک روانشناختی این دورنگ را نادیده گرفت.

این تم رنگ کاغذ دیواری هم میتواند طرح دار باشد و هم ساده.

منظورمان از طرحدار بودن کاغذ دیواری، این است که این کاغذ دیواری میتواند دارای گل های آلبالویی با پس زمینه ای به رنگ دیگر و یا برعکس، زمینه ای آلبالویی با گلهای متفاوت باشد. این طرح ها تنها شامل گل نمیشود.

بلکه ممکن است پس زمینه ی کاغذ دیواری آلبالویی خطوط تیره و روشنی با همان رنگ باشد.

این کاغذ دیواری  را میتوان از خانواده ی کاغذ دیواری قرمز و یا رنگ قرمز دانست. همانطور که میدانیم قرمز نماد قدرت و اعتماد به نفس است.
پس میتوانیم آلبالویی را هم نمادی از قدرت وصلابت و اعتماد به نفس بدانیم.

در نتیجه میفهمیم استفاده از این کاغذ دیواری در محیط کاری میتواند انتخاب مناسبی باشد.