کاغذ دیواری شتری رنگ:

کاغذ دیواری شتری از آن دسته از رنگ هاییست که گرمای خاصی به نگاه میدهد. این گرما نه فقط به نگاهتان بلکه روی محیط هم تأثیر گذار است.

بنا براین میتوان این رنگ کاغذدیواری را در محیط هایی که نیاز به کمی گرما و حرارت دارد مورد استفاده قرار داد.

این تم رنگ کاغذ دیواری با رنگ هایی نظیر کاغذ دیواری زیتونی و کاغذ دیواری ارغوانی ترکیب جالبی خواهد شود.
کاغذ دیواری شتری به آسانی قابل ست شدن با اشیا وسایر وسایل محیط اداره یا منزل شما میباشد چرا که این رنگ رنگی شناخته شده و قابل دسترس است.

به این معنا که خیلی از وسایل خانه یا اداره نظیر مبل و میز و صندلی ممکن است به رنگ شتری در توناژ های سیرتا روشن تولید شود.