کاغذ دیواری صورتی رنگ چرک

نوعی از کاغذ دیواری صورتی است که گویی در اثر زمان کمی کدر و کثیف شده است.

تا همین سالهای اخیر این نوع کاغذ دیواری بسیار رو بورس بود.

در مقایسه با کاغذ دیواری های عادی که شفافیت دارند این کاغذ دیواری کمی کدورت دارد.