کاغذ دیواری عنابی:

اگر شما هم جزو آن دسته از کسانی هستید که روی طیف رنگ ها دقت و حساسیت بالایی دارد و گاهاً شاید مورد اعتراض اطرافیان قرار بگیرید که رنگ های یک خانواده تفاوت چندانی با سایر اعضا ندارد؛ باید بگوییم ما شما را درک میکنیم!
شاید مدتی است که به دنبال رنگ دلخواه خود هستید و آن را هیچ جایی پیدا نمیکنید! شاید از شنیدن این جمله که قهوه ای همان عنابی است خسته شده اید!
برای توضیح این رنگ باید بگوییم عنابی رنگ سرخیست که رگه های کبودی در آن دیده میشود. عنابی رنگ درخشانی است اما قهوه ای رنگی مات و ساده است.
عنابی رنگی پیچیده و گویاست. یعنی با دیدن رنگ عنابی ناخوداگاه ذهنمان برای کشف رنگهای نهفته در این رنگ فعال خواهد شد.
استفاده از کاغذ دیواری عنابی برای محیط هایی مناسب است که کمبود گرما دارد. اگر میخواهد گرما به فضا بدهید عنابی استفاده کنید.