حمایت از تولید کنندگان کاغذ دیواری ایرای

در رقابت بین تولید کنندگان با توجه به وضعیت بد تولید در سالهای اخیر عرصه تولید کاغذ دیواری ایرانی بر تولید کنندگان ما بسیار تنگ تر شده است.

متاسفانه تولیدات چینی با کیفیت مناسب و قیمت کم توان رقابت کالاهای ایرانی را از بین برده است. این موضوع نه تنها در ارتباط با برندهای ایرانی بلکه تولیدات دیگر کشورها نیز دچار مشکل شده است.

در این میان از آنجا که حمایت از تولید داخل توسط مردم کمتر صورت می گیرد و اجناس ایرانی به کیفیت پایین شهرت پیدا  کرده اند تولید کنندگان مجبورند کاغذ دیواریهای با کیفیت کمتر تولید کنند تا اجناسشان در انبار نماند.

هر چند از تولید این تولید کنندگان حمایت کم صورت می گیرد ولی انصافاً کاغذ دیواری ایرانی به نسبت قیمتشان کیفیت قابل قبولی دارند.